Tre elever sitter foran datamaskin og jobber med en micro:bit

Begrepsforklaringer

Algoritme:

Dette er en oppskrift som forteller oss trinnvis hva som skal gjøres for at noe skal bli fullført, det vil si hva som må gjøres for å nå målet. Utfordringen med algoritmer er at de må skrives og følges nøyaktig - og i riktig rekkefølge - for at vi skal få det resultatet vi forventer.

 

Kode:

En kode er en samling instruksjoner som beskriver en oppgave. Koden kan være et program eller en del av et program.

 

Kommando:

En kommando er en instruksjon til en datamaskin for å utføre én enkelt oppgave.

 

Logikk:

Logikk er en betegnelse for at noe er underlagt en viss orden i et sluttet system. 

 

Løkker:

Løkker er en datastruktur som brukes veldig mye i programmering. Når vi programmerer ønsker vi ofte å gjenta identiske instruksjoner i programmet vårt uten å måtte skrive nye koder om igjen. Da bruker vi heller løkker og spesifiserer hvor mange ganger instruksjonene skal gjentas. Spesifikasjonen kan være et gitt antall ganger (for-løkker) eller til en betingelse er oppfylt (while-løkker).

 

Problemløsning:

Det innebærer å løse en sammensatt oppgave som kanskje krever at man må identifisere flere enkeltoppgaver som må løses før man kan finne løsningen på hele oppgaven. Problemløsning krever gjerne en algoritmisk tilnærming, der man deler oppgaven opp i ulike trinn og utvikler en helt egen løsningsmetode for problemet.

 

Program:

I databehandling er et program en oppskrift som sier hva datamaskinen skal gjøre. Programmer skrives i et programmeringsspråk datamaskiner kan lese, for eksempel Makecode og Scratch (som har programmering med blokker), Python eller Java. Program skrives for å gi en rekke instruksjoner som forteller en datamaskin hva den skal gjøre. Instruksjonene er et sett kommandoer som settes sammen for å utføre en oppgave eller løse et problem. 

 

Programmering:

Programmering er å lage et program for datamaskiner. Begrepet programmering kan også omfatte prosessen med å strukturere oppgaven som skal løses og dele den opp i mindre biter som til slutt kan løses ved hjelp av de funksjonene som finnes i et programmeringsspråk. Selve prosessen med å skrive programmet kalles ofte for koding. Det handler om å lage programkode, det vil si et sett med regler og uttrykk for å styre digitale enheter.

 

Sekvens:

En sekvens er en serie beskrivelser som følger hverandre i riktig rekkefølge. I en sekvens må man følge hvert skritt i riktig rekkefølge.

 

Symbol:

Et symbol er en abstraksjon. Symbolet kan stå for bestemte instruksjoner. F.eks. kan et bilde av en hånd bety at man skal klappe i hendene.